Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum.prevadzka@gmail.com

PRIJÍMAME NOVÝCH KLIENTOV, MÁME VOĽNÉ MIESTA

Prijímame nových záujemcov o sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku:

  • Mladí ľudia s mentálnym postihnutím po skončení špeciálnej školy
  • Ľudia  s mentálnym postihnutím bez možnosti zamestnať sa na chránenom pracovisku, či v chránenej dielni
  • Ľudia s mentálnym postihnutím a ich rodiny, ktoré sa ocitli v situácii, kedy potrebujú sociálnu službu

Bližšie informácie o postupe prijatia prijímateľa sociálnej služby do RS CLAUDIANUM  získate na 0948 077 647 alebo claudianum@gmail.com

118541786_3561677610545231_1474137862920596305_o.jpg

Rehabilitačné stredisko claudianum

Sme nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Svoju činnosť sme zahájili 1.marca 2008. V súčasnosti fungujeme v rámci rehabilitačného strediska Claudianum. 
Poskytujeme sociálne služby - prostredníctvom pracovnej a sociálnej rehabilitácie zaaktivizujeme  schopnosti klientov a pripravujeme ich na čo najsamostatnejší život, ako aj na možnosť zamestnania sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Spoločne vytvárame atmosféru na vzájomné prijatie, priestor na upevňovanie vlastnej hodnoty, porozumenie.
Mnohí takto znevýhodnení občania po ukončení špeciálneho základného, prípadne učňovského vzdelania, majú len minimálnu možnosť nájsť si primerané zamestnanie alebo iné uplatnenie. Väčšina z nich teda aj napriek snahe a chuti zaradiť sa do pracovného procesu, zostáva po ukončení vzdelania doma, kde sa ich nadobudnuté schopnosti nemajú možnosť ďalej rozvíjať, strácajú sa sociálne zručnosti a návyky a vytvára sa sociálna izolácia. Títo ľudia potrebujú žiť v komunite, tak ako všetci zdraví a vytvárať spoločenstvo. Jednou z foriem je aj rehabilitačné stredisko.
tb4.jpg
088A0532.JPG

Čo ponúkame ľudom s mentálnym a kombinovaným postihnutím

  • vhodný priestor na denné stretávanie sa a zmysluplné trávenie času
  • pracovnú rehabilitáciu - prostredníctvom aktivít s prvkami ergoterapie, arteterapie a iných činností zameraných na stimulovanie získaných a rozvoj nových pracovných zručností,jemnej motoriky, pracovných návykov
  • sociálnu rehabilitáciu – rozvíjaním sociálnych zručností, nácvikom komunikácie, získavaním nových sociálnych kontaktov, orientáciou v okolitom svete

Naše aktivity sme zamerali aj na prepojenie svetov zdravých a postihnutých ľudí, na vzájomné spoznávanie a zblíženie sa formou spoločných tvorivých alebo športových stretnutí.

ČO MÔŽEM SPRAVIŤ PRE CLAUDIANUM? 

Búrať mýty, rúcať bariéry chce silu nás všetkých. Nie každý dar musí byť finančný. Venovať svoj čas, materiál, poskytnúť odborné konzultácie, aj to sú formy vítaných darov. 

Existujú dôležitejšie veci v živote, ako je ustavičné zrýchľovanie jeho tempa.“ —  Mahátma Gándhí

Chcem pomôcť

na koho sa obrátiť, ak sa ja alebo moja rodina ocitne v ťažkej sociálnej situácii?

Ak ste sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii alebo zvažujete využívanie dostupných sociálnych služieb pre seba, svojich rodinných príslušníkov, v tejto príručke nájdete bližšie informácie. Čo je sociálna služba, aké sociálne služby fungujú. Ako postupovať pri vybavovaní posudku odkázanosti z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.  Tiež sa v nej dočítate, ako vybrať vhodnú sociálnu službu, či aké povinnosti vyplývajú pre klienta, teda prijímateľa sociálnej služby.

Chcem si prečítať príručku