Claudianum

dievčence z claudiana

Sme nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Svoju činnosť sme zahájili 1.marca 2008.

Dozvedieť sa viac »

Naša vízia

Strihanie levanduleKaždý človek potrebuje nie len byť milovaný a milovať iných, ale potrebuje mať pocit vlastnej užitočnosti a niekam patriť. Tak môže nachádzať zmysel svojej existencie a byť darom pre iného.

RS Claudianum zahájilo svoju činnosť 1. marca 2008. Momentálne pôsobíme v prenajatých priestoroch, v ktorých sa počas dňa striedame s inými záujmovými skupinami. Priestory nám poskytli bezplatne sestry Uršulínky v Modre.

Postup podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

DušanPodľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách je postup zaradenia klienta do zariadenia nasledovný:

Človek s postihnutím (prijímateľ sociálnej služby), alebo jeho zákonný zástupca, si vyžiada na samosprávnom kraji informáciu, ktoré zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť (poskytovateľ sociálnej služby) má voľnú kapacitu. Ak budúci prijímateľ sociálnej služby vie o konkrétnom zariadení, ktoré by chcel navštevovať, navštívi priamo zariadenie.

Ľudia s postihnutím

Hanka
Každý človek je jedinečný a má svoju dôstojnosť. Dôstojnosť človeka nie je podmienená ani jeho zdravím, ani bohatstvom ani jeho výkonnosťou. Tendenciou doby je myslieť si, že plnohodnotný človek je taký, ktorý predstavuje ekonomický prínos pre spoločnosť. Tí ktorí sú nejakým spôsobom odkázaní, závislí na druhých, strácajú na hodnote a nie sú potrební. Neuvedomujeme si, že každý človek je závislý na druhom človeku, že všetci sme vzájomne závislí jeden na druhom. Je veľkým omylom myslieť si, že nie.

Právna úprava

22. november 2011 - Zákon o dobrovoľníctve http://dobrovolnictvo.sk/_subory/Zakon_o_dobrovolnictve.pdf bol zverejnený v Zbierke zákonov pod č. 406/2011 a je v platnosti od 1.12.2011.

Zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb a dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkom. Definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe dobrovoľnícku službu.
Svetlo

Ako môžem pomôcť?

Ďakujeme
Formy podpory:

  • asistent pri práci s postihnutými - vhodná forma získavania praktických skúseností pre študenta, ktorého štúdium vôbec nemusí byť zamerané na danú problematiku
  • skúsenosti človeka, či zamestnaného alebo už na dôchodku, ktorý vie pomôcť so zháňaním sponzorských darov od právnických osôb
  • pomoc pri organizovaní nárazových akcií - či už športových podujatí, alebo iných, kde je každá ruka dobrá
  • alebo máte vlastný nápad ako byť nápomocný :-)