Claudianum

dievčence z claudiana

Sme nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Svoju činnosť sme zahájili 1.marca 2008.

Dozvedieť sa viac »

Prečo?

Darovať seba

Darovať môžme svoj úsmev, čas, darovať môžme skúsenosti, radu, darovať môžme i čiastku svojich peňazí. Vyjadrujeme tým svoj postoj k svojmu okoliu, k prostrediu v ktorom žijeme, k ľuďom ktorí nás obklopujú, s ktorými zdieľame isté spoločenstvo, svoj záujem o iných i svoju vieru v dobro.
Vyjadrujeme tým i hodnoty, ktoré vyznávame, to čo je pre nás dôležité, svoj postoj k životu a k jeho zmyslu. Pretože zmyslom života je viac dávať ako dostávať. Až keď sa dokážeme niečoho zrieknuť, získavame.

Darcovia

Fyzické osoby: finančné dary nám poukázali zatiaľ darcovia, ktorí nechcú byť menovaní, alebo sú aj nám neznámi
Právnicke osoby: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita Uršulínok v Modre, firma Sandvick, Elektrospol s.r.o.

Udelené granty

Rok 2008:

 • MPSVR SR - finančná dotácia na debarierizáciu prízemia budovy
 • Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis - finančný dar na prepojenie sveta zdravých a postihnutých pre projekt s názvom "Inšpirujme sa navzájom"
 • Nadácia VÚB - finančný dar na zriadenie "Textilnej dielne" - ktorý sme čerpali po celý rok 2009
 • Rok 2010:

 • BSK - Bratislavský samosprávny kraj - finančná dotácia na 3. etapu rekonštrukcie budovy pre rehabilitačné stredisko
 • Nadácia Orange - finančný dar na zriadenie "Art ateliéru"
 • Nadácia VÚB - grantová schéma Nádej 2010 - projekt "Naučme sa pestovať kvety a pracovať s drevom" - budeme čerpať do septembra 2011
 • Rok 2011:

 • Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis - Materiál do textilnej dielne
 • Rok 2012:

 • Nadácia VÚB zamestnanecký grantový program - kuchyňa - miesto pracovnej terapie
 • Rok 2013:

 • Nadácia SPP - program OPORA - projekty na rozvoj IPRO 2 klientov
 • MPSVR SR - dotácia na nákup materiálno –technického vybavenia priestorov na výkon odborných metód práce a na vytvorenie bezbariérového prostredia
 • IWC - International women club Slovakia - grant na materiálové vybavenie textilnej a kreatívnej dielne

Projekty

Rekonštrukcia priestorov pre RS Claudianum

Claudianum, n. o. rekonštruuje prízemie trojpodlažnej budovy v areáli terajšieho pôsobiska za účelom vytvorenia vyhovujúcich priestorov pre rehabilitačné stredisko (RS). Na dokončenie nám ešte chýba cca 8000 €. Nové rehabilitačné stredisko ponúkne priestranné miestnosti pre vyšší počet uchádzačov a počas dlhšej pracovnej doby (6-8 hod. denne).

Prečo byť dobrovoľníkom

Je pravdou, že u nás dobrovoľníctvo nie je veľmi rozšírené, ale dostáva sa do povedomia ľudí stále viac. Dobrovoľnícka práca je bezodplatná, človek sa zapojí do aktivity bez nároku na odmenu. Prečo teda sa stať dobrovoľníkom?
Dôvody ľudí zo zahraničia, kde je dobrovoľníctvo bežnou súčasťou života, sú hlavne tieto -

  Pridáme ruku k dielu
 • získanie pracovných skúseností pre mladých ľudí
 • pomoc komunite
 • naučiť sa niečo nové
 • byť súčasťou tímu
 • robiť niečo užitočné

Dobrovoľníctvo zvyšuje účasť ľudí na spoločenskom živote, pomáha budovať a zlepšovať miestne vzťahy a vytvára pocit zodpovednosti za riešenie problémov danej komunity. Učí človeka mať aktívny záujem o druhého a o komunitu, v ktorej žije.

Ako sme financovaní

Claudianum je nezisková organizácia a podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, sme neverejný poskytovateľ sociálnej služby. V minulosti boli všetky zariadenia sociálnych služieb štátne, a teda aj plne podporované štátom. V súčasnosti ich má štát menej, a tak značnú časť dopytu pokrývajú neverejní poskytovatelia sociálnej služby. V praxi to znamená, že ako neverejný poskytovateľ môžeme podať žiadosť vo forme vypracovaného projektu na samosprávny kraj, v ktorom ponúkame svoju kapacitu pre záujemcov o naše zariadenie aj prostredníctvom samosprávy. Ak má samospráva záujem o naše služby rehabilitačného strediska, podpíše s nami zmluvu na obdobie jedného roka, čím nám poskytne aj finančné prostriedky na pokrytie časti nákladov pre fungovanie zariadenia. Ostatnú časť nákladov musíme pokryť z iných zdrojov ako sú napr. dary, financie získané z poukázania 2% z dane, granty od príspevkových organizácii a časť nákladov si musí uhrádzať samotný klient, alebo jeho rodina.

Claudianum n. o. podporujú:

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Rímska únia rádu sv. Uršule
 • Trnavský samosprávny kraj
 • fyzické osoby

Vízia

Strihanie levanduleKaždý človek potrebuje nie len byť milovaný a milovať iných, ale potrebuje mať pocit vlastnej užitočnosti a niekam patriť. Tak môže nachádzať zmysel svojej existencie a byť darom pre iného.

Našou víziou je, aby sa ľudia s mentálnym postihnutím mohli aktívne zapájať do komunity v ktorej žijú a zažívali, že do nej patria so všetkým kým sú.

Rehabilitačné stredisko Claudianum

Sme nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Svoju činnosť sme zahájili 1.marca 2008.

Spolu je nám dobreV súčasnosti fungujeme v rámci rehabilitačného strediska Claudianum. Zmyslom poskytovania sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku, je prispievať ľuďom s postihnutím k ich osobnostnému rastu, prostredníctvom pracovnej a sociálnej rehabilitácie zaaktivizovť ich schopnosti a pripraviť ich na čo najsamostatnejší život, ako aj na možnosť zamestnania sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Spoločne sa snažíme vytvoriť atmosféru pre vzájomné prijatie, porozumenie, priestor pre upevňovanie vlastnej hodnoty.

Mnohí takto znevýhodnení občania po ukončení špeciálneho základného, prípadne učňovského vzdelania, majú len minimálnu možnosť nájsť si primerané zamestnanie alebo iné uplatnenie. Väčšina z nich teda aj napriek snahe a chuti zaradiť sa do pracovného procesu, zostáva po ukončení vzdelania doma, kde sa ich nadobudnuté schopnosti nemajú možnosť ďalej rozvíjať, strácajú sa sociálne zručnosti a návyky a vytvára sa sociálna izolácia. Títo ľudia potrebujú žiť v komunite, tak ako všetci zdraví a vytvárať spoločenstvo. Jednou z foriem je aj rehabilitačné stredisko.

Claudianum chce ponúknuť svojim členom:
Budú z nás maliari

 • vhodný priestor na denné stretávanie sa a zmysluplné trávenie času
 • pracovnú rehabilitáciu, prostredníctvom odborne vedenej ergoterapie, arteterapie a iných činností zameraných na stimulovanie získaných a rozvoj nových pracovných zručností, jemnej motoriky, pracovných návykov
 • sociálnu rehabilitáciu – rozvíjaním sociálnych zručností, nácvikom komunikácie, získavaním nových sociálnych kontaktov, orientáciou v okolitom svete

Naše aktivity sme zamerali aj na prepojenie svetov zdravých a postihnutých ľudí, na vzájomné spoznávanie a zblíženie sa formou spoločných tvorivých alebo športových stretnutí.