Ako sme financovaní

Claudianum je nezisková organizácia a podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, sme neverejný poskytovateľ sociálnej služby. V minulosti boli všetky zariadenia sociálnych služieb štátne, a teda aj plne podporované štátom. V súčasnosti ich má štát menej, a tak značnú časť dopytu pokrývajú neverejní poskytovatelia sociálnej služby. V praxi to znamená, že ako neverejný poskytovateľ môžeme podať žiadosť vo forme vypracovaného projektu na samosprávny kraj, v ktorom ponúkame svoju kapacitu pre záujemcov o naše zariadenie aj prostredníctvom samosprávy. Ak má samospráva záujem o naše služby rehabilitačného strediska, podpíše s nami zmluvu na obdobie jedného roka, čím nám poskytne aj finančné prostriedky na pokrytie časti nákladov pre fungovanie zariadenia. Ostatnú časť nákladov musíme pokryť z iných zdrojov ako sú napr. dary, financie získané z poukázania 2% z dane, granty od príspevkových organizácii a časť nákladov si musí uhrádzať samotný klient, alebo jeho rodina.

Claudianum n. o. podporujú:

  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Rímska únia rádu sv. Uršule
  • Trnavský samosprávny kraj
  • fyzické osoby