Rehabilitačné stredisko Claudianum

Sme nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Svoju činnosť sme zahájili 1.marca 2008.

Spolu je nám dobreV súčasnosti fungujeme v rámci rehabilitačného strediska Claudianum. Zmyslom poskytovania sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku, je prispievať ľuďom s postihnutím k ich osobnostnému rastu, prostredníctvom pracovnej a sociálnej rehabilitácie zaaktivizovť ich schopnosti a pripraviť ich na čo najsamostatnejší život, ako aj na možnosť zamestnania sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Spoločne sa snažíme vytvoriť atmosféru pre vzájomné prijatie, porozumenie, priestor pre upevňovanie vlastnej hodnoty.

Mnohí takto znevýhodnení občania po ukončení špeciálneho základného, prípadne učňovského vzdelania, majú len minimálnu možnosť nájsť si primerané zamestnanie alebo iné uplatnenie. Väčšina z nich teda aj napriek snahe a chuti zaradiť sa do pracovného procesu, zostáva po ukončení vzdelania doma, kde sa ich nadobudnuté schopnosti nemajú možnosť ďalej rozvíjať, strácajú sa sociálne zručnosti a návyky a vytvára sa sociálna izolácia. Títo ľudia potrebujú žiť v komunite, tak ako všetci zdraví a vytvárať spoločenstvo. Jednou z foriem je aj rehabilitačné stredisko.

Claudianum chce ponúknuť svojim členom:
Budú z nás maliari

  • vhodný priestor na denné stretávanie sa a zmysluplné trávenie času
  • pracovnú rehabilitáciu, prostredníctvom odborne vedenej ergoterapie, arteterapie a iných činností zameraných na stimulovanie získaných a rozvoj nových pracovných zručností, jemnej motoriky, pracovných návykov
  • sociálnu rehabilitáciu – rozvíjaním sociálnych zručností, nácvikom komunikácie, získavaním nových sociálnych kontaktov, orientáciou v okolitom svete

Naše aktivity sme zamerali aj na prepojenie svetov zdravých a postihnutých ľudí, na vzájomné spoznávanie a zblíženie sa formou spoločných tvorivých alebo športových stretnutí.