Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum.prevadzka@gmail.com

Cenník služieb

Výška platby za poskytovanie sociálnej služby, hradená prijímateľom sociálnej služby:           2EUR/deň

Stravu neposkytujeme, podľa dohody môžeme zabezpečiť prostredníctvom Jedálne Mestkého centra sociálnych služieb Modra.

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu

  • prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak,
  • prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa príjmu a majetku, ak tak ustanovuje zákon o sociálnych službách,
  • prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, a to do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho, podľa dohody poskytovateľa a prijímateľa bankovým prevodom alebo v hotovosti.