Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum.prevadzka@gmail.com

Cenník služieb

Podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby zmluvou podľa § 74 ods. 7 písm. h), ak tento zákon neustanovuje inak.

Cenník

Sociálne služby €/deň

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 2 €
Sociálna rehabilitácia 0 €
Sociálne poradenstvo 0 €
Ďalšie služby €/deň
Vzdelávacie činnosti 0.00 €
Obslužné činnosti 0,50 €
Záujmové činnosti 0,50 €